Nr. 258 (Algemeen)

De inwerkingtreding van een verdrag wordt primair beheerst door het bepaalde in het verdrag zelf, of het daaromtrent tussen de onderhandelende partijen afgesprokene (artikel 24 van het Weens verdragenverdrag). Er zijn vele varianten mogelijk. Bilaterale verdragen treden meestal in werking nadat beide staten elkaar over en weer hebben laten weten dat aan hun respectievelijke grondwettelijke vereisten is voldaan. Multilaterale verdragen treden veelal pas in werking nadat een aantal staten hun instemming om gebonden te zijn door het verdrag tot uitdrukking heeft gebracht. Vaak zit ook nog een zeker tijdsverloop tussen de voldoening aan de vereisten en de uiteindelijke inwerkingtreding, opdat de betrokken staten, autoriteiten enzovoort zich kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018