Aanwijzing 6.27 Nota van wijziging

  1. Door de regering gewenste veranderingen in door haar ingediende voorstellen van wet krijgen de vorm van een nota van wijziging.
  2. Het opstellen van een nota van wijziging geschiedt overeenkomstig de aanwijzingen 6.9 tot en met 6.12 en 6.16.
  3. In het opschrift worden een tweede, derde en volgende nota van wijziging als zodanig aangeduid.
  4. De aanhef van een nota van wijziging luidt: Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
  5. Een nota van wijziging wordt niet ingedeeld in artikelen. De onderdelen worden met hoofdletters of Arabische cijfers aangeduid. Een eventuele verdere onderverdeling geschiedt met Arabische cijfers of kleine letters.

Toelichting

Bij nota van wijziging kunnen behalve het lichaam van het wetsvoorstel ook het opschrift en de considerans worden gewijzigd.

De indiening van een nota van wijziging leidt ertoe dat het wetsvoorstel vanaf dat moment is gewijzigd.

Bij een nota van wijziging wordt uitgegaan van de meest recente tekst van het wetsvoorstel, dus inclusief eventueel bij eerdere nota van wijziging aangebrachte wijzigingen. De aanhef van een nota van wijziging luidt dus niet: "Het gewijzigde voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:".

Van een nota van verbetering kan alleen sprake zijn, als het gaat om het herstellen van afwijkingen tussen de ingediende en de gedrukte tekst van een Kamerstuk. Een nota van verbetering wordt uitgebracht door het Bureau wetgeving van de Tweede Kamer, respectievelijk de griffie van de Eerste Kamer.

In een nota van wijziging op een wijzigingswet wordt een ingevolge die wijzigingswet in een andere wet op te nemen artikel aangeduid als "het voorgestelde artikel": "In artikel III, onderdeel A, komt het voorgestelde artikel 6a te luiden: …".

Zie voor de nummering van bij nota van wijziging in te voegen artikelen of onderdelen van een wijzigingswet aanwijzing 6.32.

Voorbeeld

  • Nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde subonderdeel tot derde tot en met vijfde subonderdeel wordt een subonderdeel ingevoegd, luidende:
2. (…)
2. In het vierde subonderdeel (nieuw) wordt "(…)" vervangen door "(…)".

B

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 2a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt "(…)" vervangen door "(…)".
2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a vervalt "(…)".
b. In onderdeel b wordt "(…)" vervangen door "(…)".

C

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 2c  "(…)" vervangen door "(…)".

D

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA
(…)

E

In artikel III worden na onderdeel C twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ca
(…)

Cb
(…)

F

In artikel VII wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA
(…)