Aanwijzing 6.15 Indeling wijzigingsbepalingen

 1. In een wijzigingsregeling en in de slotbepalingen van een nieuwe regeling wordt voor iedere te wijzigen regeling een artikel gebruikt.
 2. Binnen een afzonderlijk artikel worden de verschillende wijzigingen van een regeling aangeduid met hoofdletters.
 3. In het geval, bedoeld in het tweede lid, worden de verschillende wijzigingen in een artikel van een regeling aangeduid met Arabische cijfers of kleine letters.

Toelichting

Tweede lid. Worden in een regeling meer wijzigingen aangebracht dan het alfabet letters telt, dan geschiedt de aanduiding van de volgorde verder met een combinatie van hoofdletters (AA, BB, CC …; AAA, BBB, CCC … etc.).

Voorbeeld

 • ARTIKEL
   
 • Het Besluit Raad voor de Kunst 1977 wordt als volgt gewijzigd:

  A

  In artikel 3, tweede lid, onderdeel b, vervalt "of andere omstandigheden" en wordt "bedoeld in artikel 16 van de wet" vervangen door "bedoeld in artikel 17a van de wet".

  B

  Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

  1. In het derde lid wordt "het model" vervangen door "de modellen".
  2. Het vijfde lid, tweede zin, vervalt.
  3. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:
  a. In onderdeel a wordt "het model, bedoeld in artikel 12," vervangen door "de modellen, bedoeld in de artikelen 12 en 12a,".
  b. Onderdeel k komt te luiden:

  k. (…)