Aanwijzing 6.9 Terminologie "wordt vervangen door" en "komt te luiden"

 1. Vervanging van een tekst in een regeling wordt vormgegeven met de uitdrukking "wordt vervangen door" of, voor zover dit taalkundig mogelijk is, met de uitdrukking "komt te luiden:".
 2. Bij de vervanging van woorden of zinsneden wordt zowel de te vervangen tekst als de nieuwe tekst tussen aanhalingstekens geplaatst.
 3. Indien een artikel of onderdeel daarvan wordt vervangen, begint de nieuwe tekst met de aanduiding van het artikel of het onderdeel.

Toelichting

Voor het vaststellen van de tekst van een nieuw artikel, lid of onderdeel of een nieuw hoofdstuk of nieuwe paragraaf wordt in beginsel gebruik gemaakt van de formulering "komt te luiden:". Uit taalkundig oogpunt komt bij vervanging van een of meer woorden alleen de uitdrukking "wordt vervangen door" in aanmerking. Dit is ook het geval als bijvoorbeeld één artikel door twee of meer artikelen wordt vervangen. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de formulering "wordt vervangen door [aantal] artikelen, luidende:" of van de formulering "wordt vervangen door de volgende artikelen:". Zie ook aanwijzing 6.18.

Zie aanwijzing 3.30, tweede lid, voor het aanhalen van een zinsnede met gebruik van haakjes.

Tweede lid. Dit lid geldt alleen voor tekstgedeelten die geen zelfstandig regelingselement (bij­voorbeeld een artikel, lid of onderdeel) zijn en die ook geen volledige zin vormen.

Bij de vervanging van een regelingselement of een gehele zin wordt de te vervangen tekst aangeduid door naar het desbetreffende regelingselement of de desbetreffende zin te verwijzen (bijvoorbeeld "artikel 5, derde lid" of "eerste lid, tweede zin") en wordt de tekst die na de dubbele punt van de wijzigingsopdracht ("komt te luiden:" of "wordt vervangen door:") volgt niet tussen aanhalingstekens geplaatst.

Zie ook de aanwijzingen 6.11, tweede lid, en 6.12, tweede lid, voor het gebruik van aanhalingstekens bij het in- of toevoegen van tekstgedeelten of het laten vervallen daarvan.

Voorbeelden

 • Artikel 7 komt te luiden:

  Artikel 7
  Regels over snelheidsbegrenzingen kunnen slechts worden gesteld bij of krachtens alge­mene maatregel van bestuur.
   
 • Artikel 8 wordt vervangen door twee artikelen, luidende:

  Artikel 8

  Artikel 8a
  (…)
   
 • Artikel 18, derde lid, komt te luiden:
  3. De deskundigen worden aangewezen door Onze Minister.
   
 • In artikel 5, derde lid, wordt "Omroepraad" vervangen door "Mediaraad".
   
 • In artikel 28 wordt "gebeurtenis" vervangen door "ontwikkeling" en wordt "andere gebeurtenissen" vervangen door "andere ontwikkelingen".
   
 • In artikel 14 wordt "Het vonnis bevat (…) of een combinatie daarvan" vervangen door "Het vonnis vermeldt of de taakstraf bestaat uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie van beide".
   
 • In artikel 32 wordt "meldt het voornemen daartoe aan" vervangen door "stelt de Autoriteit Financiële Markten schriftelijk in kennis van haar voornemen daartoe, volgens de procedure uit artikel 34a. Zij zendt een afschrift aan".