Aanwijzing 4.8 Aanhef van een ministeriële regeling

Voor de aanhef van een ministeriële regeling wordt het volgende model gebruikt:
De Minister van/voor … / Staatssecretaris van …,
[Handelende in overeenstemming met de Minister(s) van/voor… / Staatssecretaris(sen) van … / in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad];
Gelet op …;
Besluit:

Toelichting

De zinsnede over de medebetrokkenheid ("handelende in overeenstemming met") wordt alleen opgenomen, indien zij van toepassing is. De zinsnede "handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad" wordt opgenomen indien – bijvoorbeeld ter voldoening aan een wettelijk voorschrift (vgl. artikel 2.4 van de Wet normering topinkomens) – over een ministeriële regeling besluitvorming in de ministerraad heeft plaatsgevonden.

Indien een ministeriële regeling is gebaseerd op de regelgevende bevoegdheid van twee of meer ministers, worden in de eerste regel van de aanhef alle ministers (of fungerende staatssecretarissen) genoemd die de regeling vaststellen: De Minister van/voor … en de Minister van/voor …". Tevens wordt in dat geval "Besluit:" vervangen door de meervoudsvorm "Besluiten:". Zie voor gezamenlijke regelingen ook aanwijzing 4.33. De formulering "mede namens" wordt vanwege de specifieke betekenis die deze formulering heeft in de aanhef van wetten en koninklijke besluiten (zie aanwijzing 4.33), in de aanhef van ministeriële regelingen vermeden.

Zie voor "gelet op" aanwijzing 4.10. Zie ook aanwijzing 3.18 (aanduiding "ministeriële regeling").