Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Algemeen

De Aanwijzingen voor de regelgeving zijn op 1 januari 1993 (Stcrt. 1992, 230) voor het eerst vastgesteld en nadien regelmatig gewijzigd. De 11e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) is op 1 april 2022 (Stcrt. 2022, 5649) in werking getreden.

11e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving

De 11e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) is op 1 april 2022 in werking getreden (Stcrt. 2022, 5649). Hieronder worden enkele inhoudelijke wijzigingen van de 11e wijziging uitgelicht:

  1. aanpassingen in verband met het kabinetsbeleid over doenvermogen, bestuurlijke boetestelsels en regeldruk;
  2. bijzondere vormen van inwerkingtreding en bekendmaking;
  3. aanpassingen in verband met de intrekking van de Wet raadgevend referendum en de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming;
  4. een vermelding van de toetsing door het Adviescollege toetsing regeldruk en het Adviescollege ICT-toetsing;
  5. een aanpassing in verband met de nieuwe dicta van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Verder zijn enkele technisch-redactionele wijzigingen opgenomen. Het gaat hierbij met name om naamswijzigingen, het corrigeren van verschrijvingen of redactionele aanpassingen met het oog op de consistentie van het woordgebruik binnen de Aanwijzingen voor de regelgeving.

10e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving

Met de 10e wijziging is met ingang van 1 januari 2018 de structuur van de Aanwijzingen voor de regelgeving herzien. De volgorde van de aanwijzingen is aangepast en de aanwijzingen zijn hernummerd. Daarbij is gekozen voor een gelede nummering, bestaande uit het hoofstuknummer en een volgnummer binnen dat hoofdstuk.

Om de relatie tussen de aanwijzingen voor en na de inwerkingtreding van de 10e wijziging zichtbaar te maken is in de aanwijzingsgewijze toelichting bij de 10e wijziging bij elke aanwijzing in een tabel aangegeven welke oude aanwijzingen daarin zijn neergeslagen. Tevens is een tabel opgenomen waarin bij elke oude aanwijzing is aangegeven of en zo ja waar deze is neergeslagen in de nieuwe Aanwijzingen. Deze transponeringstabel (p. 263 e.v.) (PDF) is geactualiseerd na invoering van de 11e wijziging.

Eerdere wijzigingen van Aanwijzingen voor de regelgeving

Zie de wetstechnische informatie van de Aanwijzingen voor de regelgeving voor een overzicht van en toegang tot alle wijzigingsregelingen.

Laatst gewijzigd op: 16-1-2023