Afkortingen

Afkortingen
Afkorting betekenis
amvb algemene maatregel van bestuur
Awb Algemene wet bestuursrecht
BW Burgerlijk Wetboek
CBb College van Beroep voor het bedrijfsleven
CRvB Centrale Raad van Beroep
ECLI European Case Law Identifier
EVRM Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden
HR Hoge Raad
HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HvJ EU Hof van Justitie van de Europese Unie
IAK Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving
ICER-I Interdepartementale Commissie Europees Recht - Implementatie
IVBPR Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
kb koninklijk besluit
KCWJ Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
NJ Nederlandse Jurisprudentie
PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbEU Publicatieblad van de Europese Unie
Stb. Staatsblad
Stcrt. Staatscourant
Trb. Tractatenblad
VEU Verdrag betreffende de Europese Unie
VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
WarBES Wet administratieve rechtspraak BES
Wrr Wet raadgevend referendum