Afkortingen

Afkortingen
Afkortingbetekenis
amvbalgemene maatregel van bestuur
AVGVerordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
AwbAlgemene wet bestuursrecht
BWBurgerlijk Wetboek
CBbCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
CRvBCentrale Raad van Beroep
ECLIEuropean Case Law Identifier
EVRMEuropees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens    
en de fundamentele vrijheden
HRHoge Raad
HvJ EGHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HvJ EUHof van Justitie van de Europese Unie
ICER-IInterdepartementale Commissie Europees Recht - Implementatie
IVBPRInternationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
kbkoninklijk besluit
KCBRKenniscentrum voor beleid en regelgeving
NJNederlandse Jurisprudentie
PbEGPublicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbEUPublicatieblad van de Europese Unie
Stb.Staatsblad
Stcrt.Staatscourant
Trb.Tractatenblad
VEUVerdrag betreffende de Europese Unie
VWEUVerdrag betreffende de werking van de Europese Unie
WarBESWet administratieve rechtspraak BES
WooWet open overheid