Nr. 266 (Procedure)

Jaarlijks verstrekt de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de ambtgenoten, aan de Staten-Generaal en aan de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een overzicht van verdragen waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend, met opgave van de stand van zaken en de in verschillende gevallen van belang zijnde factoren. De bedoeling hiervan is te komen tot een zo vlot mogelijke afhandeling van verdragen. Alle betrokkenen worden hiermee op de hoogte gebracht van de voortgang van de werkzaamheden en krijgen daarmee de gelegenheid desgewenst prioriteiten aan te geven (zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2017/18, 34775 V, nr. 66). In het overzicht dat in de Rijksministerraad wordt vastgesteld, wordt door de regering aangegeven, welke verdragen volgens haar als prioritair moeten worden aangemerkt.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019