Nr. 157 (Het karakter van de algemene maatregel van bestuur)

Artikel 89, eerste lid, van de Grondwet bepaalt: ’Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.' Wat een algemene maatregel van bestuur (amvb) is, geeft de Grondwet niet rechtstreeks aan. Naar de vorm gaat het om een koninklijk besluit, zo blijkt in ieder geval wel uit de geciteerde bepaling. Over ontwerpen van amvb's moet ingevolge artikel 73, eerste lid, van de Grondwet, zoals nader uitgewerkt in artikel 17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State, de afdeling advisering van de Raad van State worden gehoord. De vaststelling van amvb's geschiedt vrijwel steeds op grond van een bij de wet in formele zin verleende opdracht of bevoegdheid. Een enkele maal is dat niet het geval. Dan is er sprake van een zogenoemde zelfstandige amvb. Deze worden echter alleen in uitzonderlijke gevallen vastgesteld, meestal als tijdelijke voorziening (zie ook Ar 2.22). Voor de wijze van totstandkoming maakt dit overigens geen verschil.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018