Aanwijzing 5.52 Modelbepalingen wijziging Awb-bijlagen

Voor het wijzigen van een bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht worden de volgende voorbeelden als uitgangspunt gebruikt:

 1. In bijlage 1 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde  ingevoegd:
  Wet tijdelijk huisverbod
 2. In artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht komt de zinsnede met betrekking tot
  de Telecommunicatiewet te luiden:

  Telecommunicatiewet: de artikelen 3.5, 3.22 en 18.9, eerste en tweede lid
 3. In artikel 4 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:
  Zeewet, met uitzondering van:
  a. artikel 5, voor zover het betreft een aanwijzing
  b. artikel 6, voor zover het betreft:
  1°. een besluit tot weigering, wijziging of intrekking van de ontheffing
  2°. een besluit tot verlening van de vergunning voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden
 4. In de artikelen 4 en 11 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt de zinsnede met betrekking tot de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
 5. In de artikelen 7 en 11 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt "Tabakswet" en wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:
  Tabaks- en rookwarenwet
 6. In artikel 9 van bijlage 2 en artikel 2 van bijlage 3 bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt de zinsnede met betrekking tot de Wet werk en bijstand en wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:
  Participatiewet: de artikelen …

Toelichting

In de meeste gevallen kan worden volstaan met het noemen van de bijzondere regeling of het betrokken onderdeel, zonder verdere aanduiding van de betrokken besluiten. Zie telkens de eerste zin van de bijlage of de artikelen daarvan, bijvoorbeeld de eerste zin van bijlage 1: "Tegen een besluit, genomen op grond van een in deze regeling genoemd voorschrift dan wel anderszins in deze regeling omschreven, kan geen bezwaar worden gemaakt."

Bij de verdere aanduiding van de betrokken besluiten mag gebruik gemaakt worden van begrippen uit de bijzondere regeling, zonder dat die begrippen door middel van een verwijzing of anderszins nader omschreven hoeven te worden.

De onderdelen van de opsommingen in de Awb-bijlagen worden omwille van consistentie binnen de Awb niet afgesloten met een leesteken (vgl. aanwijzing 3.59).