1.2.1.b Omzetting, doelregeling, harmoniseren, operationaliseren of uitvoeren en uitvoeringsregelgeving

Binnen de EU wordt voor de wijze waarop een richtlijn wordt omgezet in de nationale rechtsorde het begrip ‘transposition’ gebruikt. In aansluiting op dit begrip wordt in deze Handleiding de term ‘omzetting’ gebruikt voor de nationale regelgeving die dient ter uitvoering van de verplichting tot implementatie van een richtlijn.

Waar dat voor een goed begrip van de materie in deze Handleiding nodig is, wordt de term ‘doelregeling’, ook wel ‘moederregeling’ gebruikt om te refereren aan de regeling waarin een wijzigingsregeling wordt geïncorporeerd. Indien bijvoorbeeld ter implementatie van een richtlijn de Mededingingswet wordt gewijzigd door middel van een wijzigingswet, dan is de wijzigingswet de omzettingsregeling en de Mededingingswet de doelregeling. Dit onderscheid kan van belang zijn indien de omzettingsregeling een wijzigingsregeling is die op enig moment is uitgewerkt. In die gevallen is de omzetting van een richtlijn geïncorporeerd in de doelregeling en daarmee de bron van de betreffende norm.

Waar nodig wordt in deze Handleiding tevens gebruik gemaakt van de term ‘harmoniseren van het nationale recht’ om de activiteit aan te duiden die noodzakelijk is om de nationale regelgeving in overeenstemming te brengen met de betreffende Europese regelgeving. Het gaat hierbij niet zozeer om omzetting, maar om het buiten toepassing laten of wijzigen van de met het doel van de Europese regelgeving strijdige nationale bepalingen. De term harmoniseren wordt in EU-verband overigens ook gebruikt maar dan om op EU-niveau de regels van verschillende lidstaten te synchroniseren.

Met ‘operationaliseren’ of ‘uitvoeren’ wordt de situatie bedoeld dat indien een bepaling van Europese regelgeving die niet hoeft te worden omgezet, maar wel op enige wijze de uitvoering van de verplichting mogelijk gemaakt moet worden door het opstellen van regelgeving. Te denken valt aan het aanwijzen van de met de uitvoering van de Europese regelgeving belaste instanties. Voor de regelgeving die nodig is om aan een verplichting uit een EU-verordening te kunnen voldoen wordt de term uitvoeringsregelgeving gebruikt.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018