1.2.1.a Implementatie

Het begrip implementatie van Europese rechtsinstrumenten wordt niet overal eenduidig gebruikt. Soms wordt met het begrip alleen gedoeld op de regelgeving die dient ter omzetting van een richtlijn, maar soms wordt het begrip ook breder gebruikt voor maatregelen die ertoe dienen om te voldoen aan de verplichtingen die uit een Europees rechtsinstrument voortvloeien. In deze Handleiding wordt met implementatie bedoeld alle maatregelen die de lidstaten moeten nemen ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen (zie voor het begrip bindende EU-rechtshandeling aanwijzing 1.3 van de Aanwijzingen voor de regelgeving) van de Europese Unie. Zoals in de Aanwijzingen voor de regelgeving staat aangegeven (zie de toelichting bij aanwijzing 9.1 staat aangegeven, kunnen ten behoeve van implementatie zowel regelgevende als niet-regelgevende activiteiten noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld de toepassing en handhaving en het verrichten van de implementatiemelding). Implementatie ziet dus op de juridisch bindende verplichtingen waaraan de lidstaten zijn onderworpen in het kader van het lidmaatschap van de Europese Unie. Niet-naleving van deze verplichtingen kan verschillende juridische gevolgen hebben, zoals een ingebrekestelling door de Europese Commissie of de aansprakelijkheid van de staat voor schade van particulieren ten gevolge van het niet-naleven van het Europese recht.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018