MKB-toets

Beschrijving

Als bij de start van het wet- of regelgevingsproces al verwacht kan worden dat er (mogelijk) substantiële regeldrukeffecten voor het MKB zullen optreden, dan is de MKB-toets verplicht. Onder MKB wordt begrepen alle ZZP’ers en alle ondernemingen met minder dan 250 werknemers. Door de consultatie van ondernemers in het kader van de MKB-toets wordt de werkbaarheid en haalbaarheid van het wet- of regelgevingsvoornemen in beeld gebracht en worden gekeken wat dit betekent voor de regeldruk (zie ook hieronder) van deze bedrijven.

Het kabinet heeft op 18 april 2019 besloten om de MKB-toets in te voeren (brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 32637, nr. 360). Met de invoering van de MKB-toets is uitvoering gegeven aan het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ (bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34700, nr. 34). De regering was opgeroepen tot het invoeren van een MKB-toets in verschillende moties (de motie Monasch c.s. (Kamerstukken II 2016/17, 34550-XIII, nr. 31), de motie Graus (Kamerstukken II 2016/17, 34550-XIII, nr. 37), de motie Roemer/Van der Staaij (Kamerstukken II 2017/18, 34775, nr. 43) en de motie Wörsdörfer c.s. (Kamerstukken II 2018/19, 35000-XIII, nr. 19).

Toepassing

  • Zie voor gedetailleerde informatie over de toepassing, de procedure en de randvoorwaarden van de MKB-toets de Handreiking MKB-toets.
  • De MKB-toets heeft in de praktijk de vorm van een panelgesprek met individuele MKB-ondernemers, waarbij met name kleine bedrijven worden uitgenodigd. Vooraf ontvangen zij informatie met een beschrijving van o.a. het maatschappelijke probleem en de oplossingsrichting.
  • Het panel wordt geconsulteerd in de voorbereidingsfase van nieuwe wet- of regelgeving.
  • De MKB-toets wordt alleen toegepast als er sprake is van substantiële regeldrukgevolgen voor het MKB (zie voor de criteria ook de Handreiking MKB-toets). Als dit het geval is en een departement desondanks de toets niet uitvoert, dan zal zij dit moeten motiveren in de toelichting (bijv. omdat het om zeer vertrouwelijke concept regelgeving gaat).

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen
Eigenaar Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Contact 

  • Contactpersonen voor procedure:
    departementale regeldrukcoördinatoren
  • Contactpersonen instrument bij EZK:
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)  
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
2 Wie zijn betrokken?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 11-10-2021