Grenzen aan Gedogen

Beschrijving 

De kabinetsnota Grenzen aan Gedogen beschrijft de randvoorwaarden van het begrip gedogen. Centrale en decentrale overheden die belast zijn met de handhaving krijgen met deze verplichte kwaliteitseis te maken bij de vraag of in een concreet geval handhaven of juist gedogen gewenst is.

De vraag van gedogen speelt met name op het terrein van het bestuursrecht. Het privaatrecht blijft buiten beschouwing, omdat daar het initiatief tot handhaving niet bij de overheid ligt. Daar waar het bestuursrecht overeenkomsten vertoont met het strafrecht worden ook strafrechtelijke relevante aspecten belicht bij de keuze om al dan niet over te gaan tot gedogen.

Toepassing 

Deze nota helpt om stapsgewijs duidelijkheid te verschaffen over het begrip gedogen en de diverse verschijningsvormen van gedogen. Na deze analyses wordt antwoord gegeven op de kernvraag of, in welke gevallen, in welke mate en onder welke voorwaarden gedogen aanvaardbaar kan zijn. Ook wordt behandeld welke middelen kunnen worden ingezet om de oorzaken van gedoogpraktijken te voorkomen.

Hoofdelementen

Gelet op het brede karakter van de nota zijn de bevindingen niet uitgewerkt per beleidsterrein, type norm of sanctiemiddel. De onderstaande links verwijzen naar de hoofdelementen van de nota.

  1. Doel en probleemstelling
  2. Naleving en handhaving van wettelijke normen
  3. Evenwichtige rechtshandhaving
  4. Definitie en verschijningsvormen van gedogen
  5. In welke gevallen wordt gedoogd?
  6. Controlevormen
  7. Gedogen in buitenland
  8. Rechtsstatelijk dilemma
  9. Grenzen aan gedogen

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Alle actoren op het gebied van het bestuursrecht en dan met name de centrale overheid en het decentrale bestuur.
Eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contact

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

  Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021