Conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van overheidsbeleid

Beschrijving

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie zorgen ervoor dat je kunt vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten: dat roltrappen veilig zijn, dat vlees niet te veel bacteriën bevat en dat elektrotechnici deskundig handelen. Conformiteitsbeoordeling en accreditatie zorgen ervoor dat certificaten en producten waarmaken wat ze beloven. In de praktijk betekent dat dat het bedrijfsleven eerst afspraken maakt. Dit is de norm. Vervolgens kan een andere partij uit het bedrijfsleven deze afspraak controleren. Dit is de conformiteitsbeoordelende instantie (verder: CBI). De CBI inspecteert, keurt, certificeert of test. Wanneer de CBI een accreditatie van de Raad voor Accreditatie, heeft betekent dit dat de CBI een specifieke activiteit onafhankelijk, onpartijdig en deskundig kan uitvoeren. Omdat conformiteitsbeoordeling en accreditatie zelfreguleringsinstrumenten zijn, dien je rekening te houden met het kabinetsstandpunt ICN rapport (Kamerstukken II 2015/2016, 29304, nr. 6). De belangrijkste reden hiervoor is dat de overheid geen invloed heeft op de inhoud van de afspraken waaraan wordt getoetst. Zie voor meer informatie over de instrumenten: Conformiteitsbeoordeling en accreditatie. Het kabinetsstandpunt legt uit wanneer en op welke manieren je conformiteitsbeoordeling een rol kunt laten spelen in overheidsbeleid, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het toezicht. Na het doornemen van de verschillende mogelijkheden en de voorwaarden, kun je een weloverwogen besluit nemen om al dan niet gebruik te maken van dit instrument.

Conformiteitsbeoordeling is een zelfreguleringsinstrument, wat betekent dat het zonder de overheid tot stand komt. Gelet op het kabinetsstandpunt dient altijd eerst bekeken te worden of je conformiteitsbeoordeling kunt inzetten voor jouw beleidsdoel zonder verplichting in regelgeving (zie hieronder 1 en 2). Wanneer je toch voor verplichte conformiteitsbeoordeling in regelgeving kiest, zijn hier voorwaarden aan verbonden (zie hieronder 3).   

1) Stimuleren gebruik vanwege publieke doelen, maar zonder verplichting

Bedrijven zetten conformiteitsbeoordeling in om zich in de markt te onderscheiden. Zo laten zij bijvoorbeeld zien dat duurzaamheidseisen worden toegepast op hun producten of diensten. Hoewel hier dus geen relatie is met regelgeving kan de overheid de ontwikkeling van dergelijke certificaten wel stimuleren.

2) Ter ondersteuning van toezicht

De toezichthouder kan gebruik maken van conformiteitsbeoordeling, omdat conformiteitsbeoordeling soms een link heeft met de regelgeving waar een bedrijf aan moet voldoen. Conformiteitsbeoordeling, meestal in de vorm van een certificaat, biedt de toezichthouder dan een gerechtvaardigd vertrouwen dat het bedrijf met het certificaat voldoet aan (delen van) de regelgeving. Hiermee kan conformiteitsbeoordeling bijdragen aan een efficiënt en effectief toezicht. Een duidelijke rolverdeling tussen conformiteitsbeoordelende instantie (CBI) en toezichthouder is van belang.

3) Conformiteitsbeoordeling verplichten in regelgeving

Conformiteitsbeoordeling kan opgenomen worden in regelgeving. Bijvoorbeeld veiligheidseisen onder invloed van een scala aan EU-productveiligheidsrichtlijnen en -verordeningen waaraan voldaan moet worden voordat een product in de handel mag worden gebracht. Denk aan etenswaren, speelgoed, liften, machines en arbeidsmiddelen, zoals uitgewerkt in een groot aantal Warenwetbesluiten.

Meer informatie

Contact

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is stelselverantwoordelijk voor accreditatie en conformiteitsbeoordeling.

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Alle ministeries die bij de uitvoering van beleid overwegen gebruik te maken van conformiteitsbeoordeling en accreditatie (zelfregulering door middel van certificeren, testen, keuren en inspecteren)
Eigenaar Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

Laatst gewijzigd op: 3-2-2021