Besliskader privatisering en verzelfstandiging

Beschrijving

Bij de voorbereiding van beleid en wetgeving inzake privatisering en verzelfstandiging, moet het Besliskader privatisering en verzelfstandiging van de Parlementaire Onderzoekscommissie van de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2012/13, C, B) worden gebruikt. Het kabinet heeft het besliskader aangemerkt als een verplichte kwaliteitseis en heeft voor de toepassing ervan per stap aandachtspunten gegeven (brief van de Minister van Wonen en Rijksdienst van 21 januari 2015, Kamerstukken I 2014/15, C, Y). Doel van het besliskader is vooral om de kwaliteit van de besluitvorming rondom privatisering en verzelfstandiging te verbeteren.

Toepassing

Het kader dient te worden toegepast bij privatiserings- en verzelfstandigingstrajecten (externe verzelfstandiging) die betrekking hebben op:

  1. zelfstandige bestuursorganen; 
  2. rechtspersonen met een wettelijke taak;
  3. staatsdeelnemingen en beleidsdeelnemingen (privatisering door verkoop van aandelen van de staat);
  4. vervreemding van overheidsdiensten (privatisering door verkoop van de dienst aan de markt, soms gevolgd door introductie van concurrentie en marktwerking en regulering van de markt); en 
  5. stichtingen, in de uitzonderingssituatie dat deze door de overheid (mede) zijn opgericht met het oog op het behalen van beleidsdoelen.

In vijf verschillende fasen, van het voornemen tot verzelfstandiging of privatisering tot het uitvoeren van het besluit en de opvolging daarvan na afloop, geeft het besliskader inhoudelijke aandachtspunten en procesmatige richtlijnen voor het traject. Op elke categorie zijn verschillende regimes, regels en kaders van toepassing. Ook indien sprake is van een ‘omgekeerde beweging’, van buiten naar binnen, dient het besliskader te worden gebruikt.

Interdepartementale afstemming over verzelfstandigingsbeleid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoordeelt of voorstellen van beleid en regelgeving waarin sprake is van privatisering of verzelfstandiging in overeenstemming zijn met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en het geldende kabinetsbeleid. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ook medeondertekenaar bij de instelling van nieuwe zbo’s of het beleggen van nieuwe bevoegdheden bij bestaande zbo’s. Zie ook de pagina Interdepartementale afstemming over verzelfstandigingsbeleid.

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen op alle beleidsterreinen
Eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Contact

Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 30-12-2020