Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen

Beschrijving 

Wanneer je beleid of regelgeving maakt dat decentrale overheden raakt, is het nodig na te gaan of de interbestuurlijke verhoudingen passend zijn georganiseerd. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afspraken gemaakt in de Code interbestuurlijke verhoudingen (2004, geactualiseerd in 2013, bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33400-VII, nr. 57) die bijdragen aan een goed samenspel tussen de verschillende decentrale overheden. Op basis van die Code is voor departementen een Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen (2007) opgesteld. Dit kader biedt departementen een handvat om de gevolgen voor decentrale overheden van nieuw of aangepast beleid te beoordelen en vorm en inhoud te geven aan de betrokkenheid van decentrale overheden bij beleidsontwikkeling. BZK gebruikt dit kader ook bij de beoordeling van voorstellen voor nieuw of aangepast beleid en regelgeving en de rol van decentrale overheden hierbij. Het uitgangspunt is dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk worden belegd en dat er passend toezicht, een passend informatiearrangement, en passende financiële verhoudingen zijn gekozen. Bij financiële verhoudingen is het uitgangspunt dat de beleids- en bestedingsvrijheid voor decentrale overheden zo groot mogelijk is en er alleen noodzakelijke interbestuurlijke informatie wordt opgevraagd.

BZK werkt momenteel aan een actualisatie van de Code interbestuurlijke verhoudingen, een herziening van de Financiële-verhoudingswet en een Agenda Toekomst Toezicht. Doel van deze trajecten is om de interbestuurlijke en financiële verhoudingen beter aan te laten sluiten bij de veranderde interbestuurlijke interactie tussen overheden. Deze trajecten zullen waarschijnlijk ook resulteren in een aangepast beoordelingskader.

Toepassing 

Over de vormgeving van de interbestuurlijke verhoudingen is afstemming met de toetsingsinstantie BZK interbestuurlijk nodig. BZK toetst in het ambtelijk voorportaal, de onderraad en de ministerraad of de betrokkenheid van en de gevolgen voor de decentrale overheden passend zijn vormgegeven aan de hand van het Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen.

Onderdeel van de interbestuurlijke verhoudingen zijn ook passende financiële verhoudingen. Voor het verstrekken van middelen aan decentrale overheden geldt de Financiële-verhoudingswet, en dus niet de subsidiekaders. Naast de vormgeving van financiële arrangementen, coördineert BZK een aantal procestaken om de financiële arrangementen uit te voeren, zoals de accordering van betalingen uit het gemeentefonds of provinciefonds en de methodiek single information single audit (SiSa) voor de uitvoering van o.a. de verantwoordingsprocedure van de specifieke uitkeringen.

Meer informatie

De aanpassing van de Code interbestuurlijke verhoudingen in 2013 heeft niet geresulteerd in een aangepast Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen. Beide documenten sluiten, ook na aanpassing van de Code in 2013, nog goed op elkaar aan.

Kenmerken
Kenmerken Toelichting
Voor wie Beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen
Eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
BZK interbestuurlijk Indien decentrale overheden betrokken.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
2 Wie zijn betrokken?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 11-10-2021