Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten)

Beschrijving 

Nieuw beleid en nieuwe regelgeving kunnen gevolgen met zich meebrengen voor bedrijven die in je voorstel beschreven moeten worden. De verplichte kwaliteitseis Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om de aard en omvang van de gevolgen van ontwerpregelgeving voor het bedrijfsleven in kaart te brengen. De verwachte gevolgen voor bedrijven (“bedrijfseffecten”) moeten zo specifiek mogelijk (kwantitatief) worden aangegeven. Op die manier kunnen deze goed in de besluitvorming worden meegewogen en kan worden bepaald of de effecten acceptabel en proportioneel zijn gelet op het doel van de regelgeving. Ook bij beleidsstukken kan het beantwoorden van de vragen van de BET behulpzaam zijn. Zie voor informatie over de onderdelen van de BET ook 7.2 Gevolgen voor bedrijven.

Toepassing 

 • Voorgenomen wet- of regelgeving kan beoogde of onbedoelde effecten hebben voor het bedrijfsleven. Om dit in kaart te brengen, voer je de BET uit voorafgaande aan de behandeling van je voorstel in de ministerraad.
 • Om voor toetsing door EZK in aanmerking te komen, dient een dossier nationale beleidsruimte te bevatten en nog niet eerder in ministerraad of onderraad aan de orde te zijn geweest.
 • Dossiers gericht op heffen van belastingen, premies, retributies, leges en dergelijke worden slechts getoetst als het gaat om een structuurwijziging.
 • De BET stelt met name eisen aan de onderbouwing en verantwoording van je voorstel. Het is zinvol al vroeg in het beleidsproces die informatie te verzamelen die je nodig hebt om je voorstel goed te kunnen onderbouwen. De BET vragen helpen je daarbij.
 • De BET-vragen hebben betrekking op de markteffecten, innovatie-effecten en regeldrukeffecten voor het bedrijfsleven als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Zie voor het in beeld brengen van de regeldrukeffecten ook de verplichte kwaliteitseis Handboek meting regeldrukkosten.

Het is daarbij handig om tijdig met de BET-toetsers contact op te nemen: EZK kan je helpen te identificeren welke gegevens je nodig hebt.

Meer informatie

 • Toelichting Vragen Bedrijfseffectentoets
  8-10-2021 | pdf-document, 301 kB | 9 pagina('s)
 • Kenmerken
  Kenmerk Toelichting
  Voor wie Beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen
  Eigenaar Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Contact 

  Relevante verplichte kwaliteitseisen
  Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
  Handboek meting regeldrukkosten Deze handleiding geeft aan hoe je de regeldrukkosten van voorgenomen regelgeving voor bedrijven en burgers meet, beschrijft, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
  Relevante toetsingsinstanties
  Relevante toetsingsinstanties Toelichting
  EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
  Relevante IAK-vragen
  Relevante IAK-vragen
  2 Wie zijn betrokken?
  4 Wat is het doel?
  5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
  6 Wat is het beste instrument?
  7 Wat zijn de gevolgen?

  Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

  Laatst gewijzigd op: 25-10-2021