Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

Trefwoord(en):

Beschrijving 

De Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (ook wel bekend als het 'Uniform subsidiekader' (USK)) uniformeren en vereenvoudigen de regels voor de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies in een rijksbreed bindend kader. De verplichting tot het volgen van deze aanwijzingen geldt niet voor de subsidies van de decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen.

De aanwijzingen betreffen zowel de regelingen op grond waarvan subsidies worden verstrekt (en voor de daarop gebaseerde beschikkingen), als het financieel beheer en de uitvoering van verstrekte subsidies. Daarnaast gelden de aanwijzingen voor de totstandkoming en de inhoud van afzonderlijke subsidiebeschikkingen in geval een wettelijk voorschrift inzake het verstrekken van de subsidie ontbreekt.

Onder regelingen vallen in dit kader, conform de betekenis die daaraan wordt toegekend op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving:

  • alle algemeen verbindende voorschriften inzake de subsidieverstrekking (wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen);
  • beleidsregels en interne regels die betrekking hebben op de subsidieverstrekking.

Toepassing 

De Aanwijzingen voor subsidieverstrekking vormen een handige en uniforme leidraad voor de regels die gelden bij de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies.

Door het nalopen van de aanwijzingen kun je helder in kaart brengen aan welke voorwaarde een bepaalde subsidieverstrekking moet voldoen in bijvoorbeeld een situatie tussen overheden of bij bepaalde drempelbedragen.

Uitgangspunten
De aanwijzingen uit het subsidiekader zijn gebaseerd op de uitgangspunten:

  • proportionaliteit;
  • sturing op prestaties en hoofdlijnen;
  • uniformering en vereenvoudiging;
  • verantwoord vertrouwen en risicoacceptatie.

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen
Eigenaar Ministerie van Algemene Zaken/Ministerie van Financiën

Contact

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
FIN subsidies Wanneer er een subsidie wordt gecreëerd of aangepast.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 5-1-2021