Aanwijzingen voor convenanten

Trefwoord(en):

Beschrijving 

De Aanwijzingen voor convenanten bevatten voorschriften voor het opstellen van convenanten vanuit de rijksoverheid.

Een convenant is een schriftelijke door partijen ondertekende afspraak die (mede) betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden of anderszins gericht is op het voorbereiden dan wel realiseren van rijksoverheidbeleid. Het biedt enerzijds ruimte aan doelgroepen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En anderzijds kan de overheid hiermee de nodige randvoorwaarden stellen die realisering van het beleid waarborgen.

De voorschriften uit de Aanwijzingen gaan over de inhoud van een convenant en de procedure die bij de totstandkoming van een convenant gevolgd moet worden.

Toepassing 

Het opvolgen van de instructies bij het opstellen of beoordelen van een convenant helpt je om de juridische kwaliteit van convenanten te borgen, zodat aanspraken en verplichtingen over en weer geldend gemaakt kunnen worden. De Aanwijzingen voor convenanten richten zich tot bewindspersonen en ambtenaren bij de rijksoverheid.

Het naleven van de Aanwijzingen is een verantwoordelijkheid van het departement dat een convenant maakt of beoordeelt. Er is geen toetsingsinstantie die specifiek op de Aanwijzingen voor convenanten toetst.

Neem voor vragen over de toepassing van de Aanwijzingen contact op met de directie Wetgeving en Juridische Zaken van je eigen departement of degene die namens jouw departement lid is van het Interdepartementaal Convenanten Overleg (ICO) onder leiding van het ministerie van BZK.

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Bewindspersonen en ambtenaren bij rijksoverheid
Eigenaar Ministerie van Algemene Zaken/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact 

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

 Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021