Verplichte kwaliteitseisen

Trefwoord(en):

Het IAK is gebaseerd op de verplichte kwaliteitseisen, die de ministerraad op 14 april 2011 heeft vastgesteld (Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330) en de verplichte kwaliteitseisen die hieraan zijn toegevoegd bij latere kabinetsbesluiten. Alle voorstellen voor beleid en regelgeving moeten aan deze kwaliteitseisen voldoen. De ministerraad beslist over het schrappen of toevoegen van verplichte kwaliteitseisen.

Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de betreffende verplichte kwaliteitseisen. Voor een aantal verplichte kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid toetsingsinstanties die je voorstel, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen aan de gestelde eisen.

Verplichte kwaliteitseisen
Verplichte kwaliteitseis Toetsingsinstantie Relevante IAK-vragen
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)       4 5 6 7
Aanwijzingen voor convenanten             6  
Aanwijzingen voor de regelgeving JenV rijksbrede wetgevingstoetsing 1 2 3 4 5 6 7
Aanwijzingen voor subsidieverstrekking FIN subsidies           6  
Algemene Leidraad Maatschappelijke Kosten-baten Analyse (MKBA)           5 6 7
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten) EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)   2   4 5 6 7
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen BZK interbestuurlijk   2       6 7
Besliskader Privatisering en verzelfstandiging           5 6  
Conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)           6  
Doenvermogen     2 3 4   6 7
Effecten op gendergelijkheid JenV rijksbrede wetgevingstoetsing             7
Effecten op ontwikkelingslanden JenV rijksbrede wetgevingstoetsing       4     7
Grenseffecten BZK interbestuurlijk   2         7
Grenzen aan gedogen JenV rijksbrede wetgevingstoetsing           6  

Handboek meting regeldrukkosten

BZK administratieve lasten, EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)   2     5 6 7
'Het proberen waard' - Eindrapport van het interdepartementaal wetgevingsberaad inzake experimenteerbepalingen JenV rijksbrede wetgevingstoetsing           6  
Uitgangspunten bij de keuze van sanctiestelsel JenV rijksbrede wetgevingstoetsing           6  
Maat houden: doorberekenen van toelatings- en handhavingskosten JenV rijksbrede wetgevingstoetsing           6  
Milieueffectentoets (MET)               7
MKB-toets EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)   2       6 7
Privacy Impact Assessment BZK grondwet, JenV rijksbrede wetgevingstoetsing           6  
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) JenV rijksbrede wetgevingstoetsing   2       6 7

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021