FIN subsidies

De Aanwijzingen voor subsidieverstrekking uniformeren en vereenvoudigen de regels voor de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies in een rijksbreed bindend kader. De aanwijzingen betreffen zowel de regelingen op grond waarvan subsidies worden verstrekt (en voor de daarop gebaseerde beschikkingen), als het financieel beheer en de uitvoering van verstrekte subsidies. Daarnaast gelden de aanwijzingen voor de totstandkoming en de inhoud van afzonderlijke subsidiebeschikkingen in geval een wettelijk voorschrift inzake het verstrekken van de subsidie ontbreekt. Onder regelingen vallen in dit kader, conform de betekenis die daaraan wordt toegekend op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving:

  1. alle algemeen verbindende voorschriften inzake de subsidieverstrekking (wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriƫle regelingen);
  2. beleidsregels en interne regels die betrekking hebben op de subsidieverstrekking.

Beleidsvoorbereiding

De aanwijzingen voor subsidieverstrekking omvatten de regels die gelden bij de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies. Door het nalopen van de aanwijzingen kun je helder in kaart brengen aan welke voorwaarde een bepaalde subsidieverstrekking moet voldoen.

Procedure

FIN subsidies beoordeelt je voorstel in het stadium van behandeling in het ambtelijk voorportaal, onderraad en ministerraad. Om er zeker van te zijn dat je voorstel conform de aanwijzingen is opgesteld, is het aan te bevelen het voorstel al eerder af te stemmen met FIN subsidies. Dit is in ieder geval nodig in geval van een voorgenomen afwijking van de Aanwijzingen voor subsidievertrekking.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor subsidieverstrekking Rijksbreed bindend kader voor de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies en subsidies van ZBO's.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

Laatst gewijzigd op: 3-6-2020