EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)

De toetsingsinstantie EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) controleert in de aanloop naar de behandeling van wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur in ambtelijke voorportalen en onderraden – ter voorbereiding op behandeling in de ministerraad – of zo nodig de MKB-toets en Bedrijfseffectentoets is uitgevoerd en ATR is betrokken. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je departementale regeldrukcoördinator of de contactpersonen bij het Ministerie van EZK (zie onder Contact). Bij de controle wordt gelet op de volgende punten:

  1. Is de MKB-toets gedaan bij de voorbereiding van het voorstel en welke invloed heeft deze toets gehad op het voorstel (zie de verplichte kwaliteitseis MKB-toets)? In het geval deze toets ondanks substantiële regeldrukeffecten niet heeft plaatsgevonden, is in de toelichting gemotiveerd waarom hiervan is afgezien (comply or explain).
  2. Zijn de regeldrukeffecten voor het bedrijfsleven in de toelichting adequaat kwantitatief in beeld gebracht en blijkt uit de toelichting dat eventuele negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk zijn gehouden?
    Alleen voor zover dit relevant is voor het betreffende voorstel, zijn de gevolgen voor de innovatie door bedrijven en de markteffecten voor bedrijven, die (naast de MKB-toets en de effecten voor de regeldruk) ook deel uitmaken van de BET-toets, afdoende in beeld gebracht? Zie ook onderdeel 7.2 Gevolgen voor bedrijven.
  3. Is het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) om advies gevraagd, wordt het advies in de toelichting besproken en wordt daarbij in voldoende mate rekening gehouden met dat advies?

Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is per 1 juni 2017 van start gegaan als opvolger van Actal. ATR heeft als kerntaak het adviseren over en toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving in een zo vroeg mogelijke fase van het proces. Daarnaast kan ATR ook adviseren over bestaande wet- en regelgeving, aan parlement en medeoverheden, en over beleidsregels en overige regels van organisaties die zijn belast met uitvoering of handhaving van wet- en regelgeving.

Zoals uit het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk (Stcrt. 2017, 29814) blijkt worden alle voorgenomen wetten en ontwerp-amvb’s en ministeriële regelingen in principe aan ATR voorgelegd ter beoordeling of “de gevolgen voor de regeldruk naar verwachting omvangrijk zijn”. Indien ATR van oordeel is dat die gevolgen omvangrijk zijn, kan het besluiten om tot een formeel advies over te gaan. In situaties waarin er duidelijk geen of slechts zeer geringe regeldruk is, kan ATR besluiten om een verkorte procedure met ambtelijke afhandeling toe te passen. Op basis van werkafspraken met ATR hoeven daarnaast bepaalde ministeriële regelingen niet te worden voorgelegd. Je regeldrukcoördinator kan hierbij adviseren. Bovendien is bepaald dat de formele toets van ATR eerder in het proces zal plaatsvinden, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. Het voorstel moet daarbij zijn voorzien van een zo compleet mogelijke analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve regeldrukeffecten. Tevens is bepaald dat, indien na de formele toetsing nog wijzigingen worden doorgevoerd in de ontwerpwet- of regelgeving waarvan aanmerkelijke consequenties worden verwacht voor de regeldrukeffecten, ATR vóór de besluitvorming in de ministerraad een aanvullende zienswijze kan geven.

Naast de toetsingstaak heeft ATR ook expliciet een rol om departementen te ondersteunen bij het in kaart brengen en analyseren van mogelijke regeldrukgevolgen. Dit gaat om ambtelijke ondersteuning bijvoorbeeld voor de analyse van regeldrukeffecten of de afweging van alternatieven tijdens de beleidsvormende fase van het wet- of regelgevingsproces.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten Gaan in op de mogelijkheden voor organisaties binnen de rijksdienst om marktactiviteiten te verrichten.
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten) Geeft aan hoe je de effecten van voorgenomen regelgeving op bedrijven in kaart brengt, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van overheidsbeleid Beleidskader voor nieuwe certificatieregelingen of te vernieuwen regelingen waar een publiek belang aan de orde is.
Handboek meting regeldrukkosten Deze handleiding geeft aan hoe je de regeldrukkosten van voorgenomen regelgeving voor bedrijven en burgers meet, beschrijft, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
2 Wie zijn betrokken?
4 Wat is het doel?
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021