Subsidie

Inhoudsopgave

Beschrijving instrument

Een subsidie is een aanspraak op financiële middelen die door een bestuursorgaan worden verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten, aldus artikel 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

De financiële middelen die bij een subsidie horen bestaan niet alleen uit het verstrekken van geld, maar het verlagen van de belastingdruk is ook één van de vormen. Bovendien bestaan er ook diverse soorten subsidies, zoals: subsidies op een bepaald project, subsidies voor instellingen en subsidies op grond van een specifieke regeling. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet doorgaans voldaan worden aan specifieke eisen. Daarnaast worden subsidies voor een bepaalde periode vastgesteld.

Terug naar boven

Kwalificatie instrument

Subsidies zijn zinvol als de overheid bepaald gedrag of bepaalde activiteiten wil bevorderen die niet vanzelf tot stand komen omdat de (gepercipieerde) kosten te hoog zijn. De overheid kan door het verstrekken van een subsidie actoren over de streep krijgen.

Terug naar boven

Reikwijdte (gerichtheid)

In de subsidieregeling is beschreven welke doelgroep onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor een subsidie.

Terug naar boven

Aandachtspunten

 • Regels voor de aanvraag en verstrekking van een subsidie moeten duidelijk en handhaafbaar zijn.
 • Subsidies kunnen ook achteraf worden verstrekt, bijvoorbeeld als tegemoetkoming voor het getoonde gewenste gedrag.
 • De besteding van de subsidie moet worden gecontroleerd volgens de voorgeschreven regels.
 • Bij het opstellen van een subsidieregeling moet rekening worden gehouden met het EU-recht en in dat kader met mededingingsaspecten en het verbod op staatsteun.
 • Afhankelijk van de soort subsidie kunnen de uitvoeringskosten hoog zijn. Het streven is deze zo laag mogelijk te houden, en in ieder geval proportioneel.
 • Subsidieregelingen hebben een horizonbepaling van maximaal 5 jaar en zijn daardoor eindig.
 • Subsidieregelingen worden om de 5 jaar geëvalueerd.
 • Een subsidie heeft een positieve invloed op het gedrag van de gebruiker en daarmee op het behalen van beleidsdoelen. De subsidie moet wel hoog genoeg zijn om het gedrag van de doelgroep werkelijk te beïnvloeden. De hoogte hangt af van de kenmerken van de doelgroep (zoals koopkracht en eigen middelen).
 • Een subsidie kan te eenzijdig inzetten op een financiële prikkel en kan hierdoor weinig oog hebben voor andere niet-financiële gedragsbeïnvloeding.
 • Een subsidie kan zorgen voor te grote afhankelijkheid van de overheid.
 • Een subsidie kan misbruik van publieke middelen veroorzaken, bijvoorbeeld als de middelen oneigenlijk gebruikt worden.

Terug naar boven

Kaders en hulpmiddelen

Voor het instrument subsidie bestaan verschillende kaders en hulpmiddelen:

Terug naar boven

Contact

Voor vragen over de kaders:

 • Ministerie van Financiën
  Directie Begrotingszaken

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 27-10-2021