Privaatrechtelijke normen

Het civiele recht kan onder bepaalde omstandigheden, veelal in combinatie met het straf- of het bestuursrecht, bijdragen aan de goede naleving en handhaving van (bestuursrechtelijke) wettelijke regelingen.

Het initiatief om op te komen tegen de (dreigende) niet-naleving van gedragsregels wordt dan in eerste instantie overgelaten aan de burger die daarvan schade ondervindt.

Belangrijke privaatrechtelijke leerstukken waarop de burger zijn acties kan baseren zijn wanprestatie en onrechtmatige daad.

In wetgeving kan aansluiting gezocht worden bij het algemene stelsel van het civiele (proces) recht. Daarbij kan het zinvol zijn om in de desbetreffende bijzondere wet enige bepalingen op te nemen die de toepasselijkheid van het civiele recht/privaatrechtelijke normen tot uitdrukking brengen of een aanvulling bieden op dat stelsel.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel Geeft een kader voor de overwegingen die een rol behoren te spelen bij de keuze voor strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk handhaving.

Laatst gewijzigd op: 4-6-2019