Naleving

De mate van naleving wordt door een aantal factoren bepaald. Deze factoren zijn opgenomen in een instrument dat gebruikt kan worden voor inschatting van de naleving van het beleid of de regelgeving: de checklist Tafel van elf.

De volgende drie dimensies worden onderscheiden:

 • Dimensies voor spontane naleving
  Hoe zou de doelgroep zich gedragen zonder overheidscontrole of sancties? Hier spelen elementen een rol als sociale controle, de acceptatie van het beleid en de gezagsgetrouwheid van de doelgroep.
 • Controle-dimensies
  Welke invloed gaat uit van de controlerende activiteiten door de overheid? De "pakkans" is een moeilijk begrip. Niet alleen de kans op controle is belangrijk, maar ook de kans dat tijdens een controle een overtreding geconstateerd wordt.
 • Sanctie-dimensies
  Welke invloed heeft sanctiedreiging op het nalevingsgedrag? Niet elke geconstateerde overtreding leidt tot een sanctie en ook de zwaarte van de sancties speelt een rol.

Meer informatie

 • Een goede keten, een zorg minder. MDW-rapport ketengarantiestelsels.
  Dit rapport biedt achtergrondinformatie voor het ontwerpen van een stelsel waarin verschillende schakels die betrokken zijn bij productie of dienstverlening, gezamenlijk garanderen dat geldende publieke normen door alle ondernemingen in de keten worden nageleefd. De naleving van deze normen wordt namelijk mede bepaald door de verbinding tussen de schakels in de keten.
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.

Laatst gewijzigd op: 13-10-2021