Deskundigheidsbevordering

Inhoudsopgave

Algemeen

Deskundigheidsbevordering heeft betrekking op alle activiteiten die de deskundigheid van personen met betrekking tot de uitoefening van een functie of beroep verbeteren. Dit instrument kan bijdragen aan het implementeren van geformuleerd beleid, aangezien het kennisniveau van de doelgroep verbetert.

Kwalificatie instrument
Deskundigheidsbevordering is een informeel beleidsinstrument. Het doel van deskundigheidsbevordering door de overheid is om gedragsbijstelling te realiseren bij de betreffende doelgroep.

Deskundigheidsbevordering veronderstelt niet noodzakelijkerwijs een gezagsrelatie tussen de overheid enerzijds en de doelgroep anderzijds. Het is daarmee vooral te zien als een horizontaal beleidsinstrument. Verder is het bij uitstek een stimulerend en niet repressief instrument, dat zich niet via ge- of verboden of andere, vooral wettelijk, vastgestelde beleidsinstrumenten uit Tot slot is deskundigheidsbevordering een specifiek instrument omdat het over het algemeen gericht is op een duidelijk afgebakende doelgroep en niet vaak op het brede publiek of op het bedrijfsleven als geheel.

Terug naar boven

Kenmerken op een rij

Wie stelt de regels op? Met wie worden de regels opgesteld?
Vaak worden de eisen aan deskundigheid vastgesteld door de beroepsgroep en overheid samen. Uit deze eisen kan dan vervolgens worden afgeleid welke deskundigheidsbevordering noodzakelijk is.

Dwingendheid (mate van beperking gedragsvrijheid)
Veel beroepen zijn beschermd. Meestal hoort hier een jaarlijkse verplichting van deskundigheidsbevordering bij. Hoe hieraan invulling wordt gegeven verschilt per beroepsgroep.

Ook kan er sprake zijn van eenmalige eisen van deskundigheidsbevordering. Denk aan Bedrijfs Hulpverlening, waarbij een aantal werknemers per bedrijf eenmaal een cursus volgt. Elk jaar is dan een opfrisbijeenkomst. Tevens kan deskundigheidsbevordering een eis zijn die in een individueel beoordelingstraject wordt overeengekomen met de werknemer of wordt geëist door de leidinggevende

Handhaafbaarheid (toezicht, controle en bestraffing)
Toezicht gebeurt via de beroepsgroepen zelf, door de branche in het leven geroepen instanties die als kwaliteitsbewaker optreden of door de leidinggevenden.

Reikwijdte (gerichtheid)
Door beroepsgroepen aan leden van beroepsgroepen. Door de overheid voor speciale groepen. Soms is de reikwijdte algemeen; er is dan een overlap met algemene voorlichting. Bijvoorbeeld indien voorlichting duidelijk erop gericht is mensen iets nieuws te leren, zoals gezonder te eten.

Wetgevend kader
Veelal geen. In sommige sectoren (advocaten en artsen) is deskundigheidsbevordering verplicht gesteld door het publiekrechtelijke lichaam dat de beroepsgroep reguleert.

Terug naar boven

Evaluatie

Voordelen

  • Mogelijkheid om deskundigheid van het veld te vergroten, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening stijgt.
  • Het is mogelijk om het kennisniveau te waarborgen door verplichte deskundigheidsbevordering in bepaalde beroepsgroepen te eisen.

Nadelen

  • Deskundigheidsbevordering kost geld, terwijl op voorhand niet vaststaat of en in welke mate het functioneren erdoor verbetert.

Slaagfactoren

  • Zorg dat mensen het nut inzien van scholing (dat het geen verplichting maar een kans is).
  • Zorg dat deskundigheidsprogramma’s die de overheid oplegt aansluiten bij de wens van de beroepsgroep.

Faalfactoren

  • Geboden deskundigheidsbevordering sluit niet aan bij de beroepsgroep, is van te hoog of te laag niveau , of is te theoretisch of juist te praktisch.

Valkuilen en tips

  • Deskundigheidsbevordering is zeer breed. Het is belangrijk om samenwerking te bevorderen tussen de beroepsgroep en de overheid zodat aansluiting kan worden gevonden in gezamenlijke doelstellingen.
  • Sturen door middel van scholing kan worden gezien als een te grote inmenging van de overheid in de beroepsgroep. Het alternatief dat zaken worden afgedwongen/opgelegd bij wet is voor de sector echter veel ingrijpender.
  • Het instrument kan worden ingezet als onderdeel van een convenant.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 3-10-2021