7.5 Gevolgen voor milieu

Nieuw beleid en nieuwe regelgeving kunnen gevolgen met zich meebrengen voor het milieu die in je voorstel beschreven moeten worden. In veel gevallen gaat regelgeving gepaard met neveneffecten op milieu, waarvan omvang en karakter vooraf onduidelijk zijn. Deze kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld energiegebruik, mobiliteit, emissies naar de lucht, bodem en het oppervlaktewater.

Het is van belang om zowel de beoogde als de niet beoogde milieueffecten in kaart te brengen. Hiervoor zijn verschillende instrumenten (tevens verplichte kwaliteitseisen) voorhanden.

Kader Overzicht Effecten Infrastructuur

In het kader Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) wordt een breed scala aan soorten effecten beschreven, inclusief methoden om deze te bepalen. Met de leidraad kunnen de effecten van infrastructuurprojecten gestructureerd en transparant worden gepresenteerd ten behoeve van de besluitvorming.

Het kader OEI is verplicht bij het uitvoeren van maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA) over infrastructuurprojecten die op het Meerjarenprogramma Infastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staan. Daarnaast moet je het kader OEI gebruiken voor MKBA’s over projecten die door het kabinet zijn aangewezen als ‘speciale rijksprojecten’.

Milieueffectentoets

De Milieueffectentoets (MET) geeft aandachtspunten voor de toetsing van ontwerp-regelgeving op milieueffecten zoals:

  • het energiegebruik;
  • de mobiliteit;
  • het verbruik en beheer van de voorraden van grondstoffen;
  • afvalstromen;
  • emissies naar de lucht;
  • emissies naar de bodem;
  • emissies naar het oppervlaktewater;
  • de beschikbare fysieke ruimte.
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor subsidieverstrekking Rijksbreed bindend kader voor de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies en subsidies van zbo's.
Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) Geeft aan hoe een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) voor infrastructuurprojecten dient te worden uitgevoerd.
Milieueffectentoets (MET) Toetst energiegebruik, mobiliteit, verbruik en beheer van de voorraden van grondstoffen, afvalstromen, emissies naar de lucht, bodem, oppervlaktewater en de beschikbare fysieke ruimte.

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021