Gevolgen voor decentrale overheden

Nieuw of aangepast beleid en regelgeving kunnen gevolgen met zich meebrengen voor decentrale overheden. Hierbij kan gedacht worden aan nationale regelgeving, maar ook internationale en Europese regelgeving. Het is van belang om de gevolgen van je beleid of voorgenomen regelgeving voor decentrale overheden duidelijk in kaart te brengen. Ga daarvoor het volgende na:

  • Ga na of je op een passende manier de verhouding Rijk-decentrale overheid hebt vormgegeven ten aanzien van verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Je kunt hiervoor de beleidsinstrumenten voor het regelen van de uitvoering van een overheidstaak gebruiken. Het uitgangspunt is dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk worden belegd.
  • Ga na of je passend toezicht, een passend informatiearrangement, en passende financiële verhoudingen hebt gekozen.
  • Ten slotte is het van belang om stil te staan bij de gevolgen van je beleid voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba die sinds 10 oktober 2010 de status van openbaar lichaam hebben en daarmee vergelijkbaar zijn met gemeenten.

Verantwoording volgens single information single audit (SiSa)

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van Single information Single audit (SiSa) van toepassing. Hierdoor hoeven gemeenten, provincies en instanties die gemeenschappelijke regelingen uitvoeren voortaan minder informatie te verstrekken aan het Rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Ook wordt de controle van deze informatie sterk verminderd. Het CBS vervult hierbij namens het Ministerie van BZK de intermediaire rol tussen decentrale overheden en vakdepartementen.

De SiSa-verantwoordingssystematiek sluit aan bij het reguliere jaarrekeningproces van de decentrale overheden. Voor de financiële verantwoording van deze specifieke uitkeringen is een bijlage bij de jaarrekening en de accountantsverklaring voldoende.

Naar 7.3 Gevolgen voor de overheid

Laatst gewijzigd op: 4-6-2019