6.2.1 Aansluiting op Grondwet en hoger recht

De Grondwet bevat grondregels voor het staatsbestel en heeft een constituerende (ambten instellende) functie. Beleid en regelgeving dient vanzelfsprekend binnen de grenzen te blijven die de Grondwet stelt. Beantwoord de volgende vragen om hierin meer duidelijkheid te krijgen.

Gebruik daarbij de:

  1. IAK checklist grondrechten (pdf-bestand 123 kb)
  2. en indien daarin van toepassing verklaard, de Handleiding nationale toetsing eu handvest (pdf-bestand 268 kb) en
  3. de Handreiking economische, sociale en culturele grondrechten (pdf-bestand 840kb)

De vragen uit de IAK-checklist grondrechten zijn:

  1. Is er een grondrecht in het geding?
  2. Valt het in het geding zijnde gedrag of belang onder de reikwijdte van het grondrecht?
  3. Is er sprake van een beperking?
  4. Is er wel of geen absoluut recht in geding?
  5. Is de beperking voorzien bij wet?
  6. Dient de beperking zoals opgenomen in de betreffende wet ter bescherming van een of meer in de Grondwet/Verdrag genoemde belangen / een legitiem doel?
  7. Is de beperking noodzakelijk in een democratische samenleving?
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Privacy Impact Assessment Ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij beoordelen van nieuwe technologie, informatiesystemen, programma’s, beleid en wetsvoorstellen op het voldoen aan privacy vereisten.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
BZK grondwet Indien er een grondrecht in het geding is.
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 27-10-2021