Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn het leidende mondiale kader voor duurzame ontwikkeling tot 2030. Tijdens de SDG-top op 25 september 2015 namen alle VN-lidstaten de doelen aan in een politieke verklaring. Ook Nederland heeft zich daarmee politiek verbonden aan het behalen van de doelen in 2030. De doelen bieden aan alle landen een uitdaging op milieu- (planet), sociale (people) en economische (prosperity) dimensies. Voorwaarden voor het behalen van de 2030 agenda zijn vrede (peace) en samenwerking (partnerships). Samenhang tussen de thema’s vormt het uitgangspunt voor de SDG’s: beleid gericht op één dimensie kan ook een (onverwachte) impact hebben op andere doelen. Een kernprincipe van de SDG’s is dat ook de meest achtergestelden moeten worden meegenomen - leave no one behind (LNOB).

Naar aanleiding van de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 mei 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 26458, nr. 288) worden rijksambtenaren aangespoord om de effecten van nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving op de SDG’s inzichtelijk te maken. Het IAK bevat daarom deze informatiepagina en twee nieuwe kwaliteitseisen voor beoordeling van de positieve en negatieve effecten op gendergelijkheid, waarop Nederland beneden het EU- gemiddelde presteert, en op ontwikkelingslanden. Met behulp van deze informatiepagina en de kwaliteitseisen worden effecten, waar relevant, op het behalen van de SDG’s beter zichtbaar voor het parlement en het Nederlandse publiek.

Sustainable Development Goals
Tip: Klik op de afbeelding om te vergroten

De SDG’s omvatten onder andere de volgende thema’s (zie de volledige lijst):

SDG 1: Extreme armoede; verlagen armoede volgens nationale definities.
SDG 2: Honger; ondervoeding; gezonde voeding; groeiachterstanden; landbouwproductiviteit; duurzame voedselproductie.
SDG 3: Gezondheid; moeder- en kindersterfte; epidemieën; verslavende middelen; mentale gezondheid; verkeersdoden; SRGR; ziektekostenverzekering.
SDG 4: Kwaliteit van en toegang tot onderwijs.
SDG 5: Gendergelijkheid, discriminatie; gendergeweld; uithuwelijk; verminking; vrouwelijk leiderschap; SRGR.
SDG 6: Drinkwater; sanitaire voorzieningen; waterkwaliteit; waterschaarste; ecosystemen.
SDG 7: Betaalbare, betrouwbare, duurzame energie.
SDG 8: Aanhoudende, inclusieve, duurzame economische groei; ondernemerschap; MKB; inclusieve financiering; jongerenwerkgelegenheid; gedwongen en kinderarbeid; toerisme; eerlijk werk.
SDG 9: Infrastructuur; innovatie; duurzame industrie.
SDG 10: Inkomensgelijkheid; sociale, economische en politieke inclusiviteit; monitoring financiële sector; internationale ongelijkheid; migratie en mobiliteit.
SDG 11: Inclusieve, veilige, duurzame steden; huisvesting; erfgoed; rampen; stedelijk milieu-impact; groene en toegankelijke openbare ruimten.
SDG 12: Duurzame consumptie en productie; voedselverspilling; circulaire economie; informatievoorziening over duurzaamheid.
SDG 13: Klimaatverandering; natuurrampen.
SDG 14: Zee- en oceaanvervuiling; visvangst; kustgebieden; water- en kusttoerisme; biodiversiteit in zee.
SDG 15: Bosbeheer; woestijnvorming; biodiversiteit op het land, in rivieren en meren.
SDG 16: Vrede; justitie; inclusieve instituties; rechtsstaat; corruptie; representatieve besluitvorming; openbaarheid bestuur; bescherming rechten en vrijheden.
SDG 17: Internationale samenwerking; publiek-private partnerschappen; financiering van duurzame ontwikkeling; internationale handel.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking coördineert de Nederlandse SDG-uitvoering, waaronder het jaarlijks rapporteren over voortgang aan de Tweede Kamer. Ieder ministerie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de SDG’s die op hun beleidsterrein liggen.

Om de SDG’s te bereiken is echter meer nodig dan alleen inzet van de overheid. Nederland loopt internationaal voorop met de samenwerking in partnerschappen. Het SDG Charter brengt actoren bijeen die samenwerken aan de SDG’s, waaronder de private sector, ngo’s, kennisinstellingen, de Nationale Jeugdraad, filantropische organisaties en decentrale overheden. Op de SDG Gateway vind je een groot netwerk van lokale initiatieven, organisaties en gemeenschappen die werken aan het behalen van de SDG’s.

De partnerschappen dragen bovendien bij aan de jaarlijkse SDG-rapportage aan de Tweede Kamer (zie bijvoorbeeld de ‘Tweede Nederlandse SDG-rapportage - Nederland ontwikkelt duurzaam’, bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 26485, nr. 288). Dit document toont net als het SDG-rapport van het CBS aan dat Nederland met name op SDG 5 (gendergelijkheid) en SDG’s 12 en 13 (klimaatverandering) uitdagingen kent.

Voor meer informatie over de individuele SDG’s, zie Sustainable Development Goals en Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Ook bevatten de verplichte kwaliteitseis Effecten op ontwikkelingslanden en de verplichte kwaliteitseis Effecten op gendergelijkheid veel informatie over de SDG’s.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 3-6-2020