4.1 Duidelijke doelstellingen

Formuleer doelen waarin de manier waarop je die denkt te gaan bereiken (middelen) nog niet wordt verondersteld. Dit biedt ruimte voor betrokken partijen om met innovatieve oplossingen te komen en geeft de overheid meer mogelijkheden om instrumenten te kiezen.

Duidelijke doelstellingen dragen bij aan:

Formuleer de doelen SMART indien nuttig

Niet alle vraagstukken lenen zich voor SMART doelen. Vraagstukken die gecompliceerd, maar niet complex zijn, kan je het beste voorzien van richting in de vorm van een algemeen of specifiek doel, maar niet van een SMART geformuleerd doel. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als CO2 reductie waarin veel partijen betrokken zijn en er vele afhankelijkheden zijn. In dat type vraagstukken is het organiseren van een dialoog met het betrokken beleidsveld cruciaal om samen tot oplossingen te komen die werken. Het formuleren van SMART doelen werkt dan eerder contraproductief omdat het de mogelijkheden van partijen om tot passende oplossingen te komen, inperkt.

Vraagstukken die meer eenvoudige causale verbanden kennen, kan je wel van SMART doelen voorzien.

 • Specifiek
  Formuleer doelen specifiek genoeg (wie, wat, waar, wanneer, welke randvoorwaarden, waarom), zodat ze niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
 • Meetbaar
  Stel indicatoren vast aan de hand waarvan kan worden bepaald of het doel wordt bereikt. Meetbare indicatoren dragen bij aan succesvolle monitoring (7.7) van je beleid.
 • Acceptabel
  Formuleer doelen die aanvaard, begrepen en eenduidig uitgelegd zullen worden binnen de doelgroep die ze moeten gaan uitvoeren. De analyse van je doelgroep en het probleem is hiervoor onontbeerlijk.
 • Realistisch
  Formuleer doelen die ambitieus zijn, maar niet onhaalbaar.
 • Tijdgebonden
  Doelen en prestatie-indicatoren blijven te vaag als ze niet voorzien worden van een tijdpad.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 9-1-2020