4 Wat is het doel?

Doelen formuleren

Als je met de juiste partijen het huidige probleem (of het probleem dat naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst gaat ontstaan) voldoende in kaart hebt gebracht, kun je gaan nadenken over de beleidsdoelen (de gewenste situatie of het gewenste gedrag). De manier waarop je die doelen denkt te gaan bereiken (middelen) komt in 5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? aan bod. Door doelen te formuleren, waarbij de middelen nog niet worden verondersteld, krijgen betrokken partijen meer ruimte om met innovatieve oplossingen te komen. Tegelijkertijd geeft dit de overheid meer mogelijkheden om instrumenten te kiezen.

Gedrag in relatie tot  het doel

Hoe concreter een doel geformuleerd is, hoe groter de kans dat het doel betrekking heeft op het gedrag van burgers, bedrijven of instellingen. Om te achterhalen welke instrumenten of interventies kansrijk zijn bij het behalen van je doelen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de drijfveren en motieven voor het (on)gewenst gedrag. Een gedragsanalyse is hiervoor een goed hulpmiddel. Voor hulp bij het maken van een gedragsanalyse neem contact op met de BIN NL contactpersoon van het departement waar je werkzaam bent. Zie voor meer informatie de pagina Toepassen gedragsinzichten.

Doelenboom

Als je een probleemboom hebt gemaakt, is het relatief eenvoudig om deze om te zetten naar een doelenboom, door alles wat in de probleemboom negatief geformuleerd is om te vormen tot positieve uitspraken. Zo wordt in één keer duidelijk wat de centrale doelstelling is, wat er moet veranderen om dat doel te bereiken en welke positieve gevolgen het bereiken van dat doel kan hebben.

Meer informatie

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten Gaan in op de mogelijkheden voor organisaties binnen de rijksdienst om marktactiviteiten te verrichten.
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten) Geeft aan hoe je de effecten van voorgenomen regelgeving op bedrijven in kaart brengt, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
BZK grondwet Indien er een grondrecht in het geding is.
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.

Laatst gewijzigd op: 27-9-2021