2 Wie zijn betrokken?

Bij het maken en/of uitvoeren van beleid, heb je in alle fasen van het proces anderen nodig. Bijvoorbeeld om kennis te verzamelen, steun te verwerven of activiteiten te verrichten. Om het beleidsproces goed te kunnen regisseren is het van belang om zo vroeg mogelijk het speelveld in kaart te brengen.

Wie zijn de relevante partijen?

  1. Identificeer alle personen, groepen en actoren die bij de oorzaak en/of de (mogelijke) oplossing van het probleem of bij de beleidswens betrokken zijn.
    IAK-vraag 7 Wat zijn de gevolgen? vraagt de gevolgen van je beleid voor burgers, bedrijven (MKB en grote bedrijven) en overheid in kaart te brengen. Deze partijen breng je bij deze vraag 2 al in kaart.
  2. Denk daarbij ook aan partijen die misschien gevolgen gaan ondervinden van het voorstel (ook eventueel op BES-eilanden). Denk ook aan partijen die er nu nog niet zijn, maar mogelijk in de toekomst een belang zouden kunnen hebben of partijen die nieuwe toepassingen zouden willen introduceren en partijen die niet vanzelfsprekend bij het beleids/wetgevingsproces worden betrokken.
  3. Maak een krachtenveldanalyse om het beleidsveld gedetailleerd in kaart te brengen en een proces te ontwerpen dat daarbij past.
  4. Wie ga je op welke manier betrekken bij het maken van je probleemanalyse en het kiezen van de beleidsoplossing?

Krachtenveldanalyse

Met een krachtenveldanalyse breng je de belangrijkste partijen in kaart die een rol spelen in jouw beleidsvraag. Je krijgt zicht op de belangen en behoeften van alle betrokken partijen en je gaat dieper in op de onderlinge verhoudingen tussen partijen. Met deze informatie weet je wie je in welke fase van het proces het beste kan betrekken en op welke manier. Dit leidt doorgaans tot meer draagvlak bij partijen, wat positief uitwerkt in de aanpak van je beleidsvraag.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten)  Geeft aan hoe je de effecten van voorgenomen regelgeving op bedrijven in kaart brengt, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen Normen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen bij beleid met een rol voor o.a. provincies en gemeenten.
Handboek meting regeldrukkosten Deze handleiding geeft aan hoe je de regeldrukkosten van voorgenomen regelgeving voor bedrijven en burgers meet, beschrijft, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H) Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
BZK administratieve lasten Indien burgers of professionals betrokken.
BZK interbestuurlijk Indien decentrale overheden betrokken.
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten) Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021